Utleievilkår

1. Utstyrets bruk 

Leieutstyret kan bare benyttes av kunden eller for dennes regning. For bruk utenom Norden kreves utleiers samtykke. Kunden er ansvarlig for at gjeldene bestemmelser vedrørende leieutstyr og bruk blir overholdt, også gjeldene parkeringsbestemmelser. Kunden svarer for og betaler eventuelle bøter og avgifer for parkeringsforseelser eller bruk forøvrig. 

2. Stell av utstyret 

Kunden skal passe godt på utstyret. Kunden er ansvarlig for forsettelig skade eller skade som skyldes skjødesløshet. Kunden skal selv kontrollere at alle lys virker og alle hjul er ok. Parkbrems skal taes av før kjøring og kontrollere at alle hjul roterer før avgang. Støttehjul skal heves før kjøring. 

3. Besiktigelse 

Utleier har rett til å besiktige varen i leieperioden dersom han har skjellig grunn til å anta at leieforholdet settes i fare eller at det foreligger en verdiforringelse utover det som følger normalt bruk. 

4. Forsikring 

Uavhengig av skyld er leieren økonomisk ansvarlig for skader påført tilhengeren i leieperioden, begrenset oppad til egenandel kr. 2 500,-. I den grad tredjemann dekker skadene ovenfor utleieren, vil utleieren refundere leieren tilsvarende. Kunden kan mot en premie på kr. 50,- pr. påbegynte døgn redusere egenandelen til kr. 500,-. Tegnet egenandelsforsikring løser ikke leietaker fra ansvar for reperasjonskostnader for skader som skyldes skjødesløshet eller slurv, f.eks. støttehjul/-ben ikke er felt opp, kjøring med håndbrekk på, låste hjul. 

5. Tilbakelevering av utstyret 

Leieutstyret skal tilbakeleveres på samme sted som det ble avhentet med mindre noe annet er avtalt. Dersom leieutstyret blir tilbakelevert senere enn avtalt tidspunkt, uten utleiers samtykke, har utleier rett til å kreve godtgjørelse og eventuelt erstatning for utleiers ulempe.